REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO – CENTRUM EDUKACYJNE FENIKS

Definicje

1.1 Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym przez Centrum Edukacyjne FENIKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-341) przy ul. Alojzego Kaczmarczyka 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000295293, NIP: 9452095280, o kapitale zakładowym wynoszącym 111.000,00 PLN.

1.2 Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Klientoznacza osobę, która podpisała Umowę
Kursantoznacza osobę będącą uczestnikiem Kursu Językowego
Centrum Edukacyjne FENIKSoznacza podmiot, o którym mowa w ust. 1.1.
Kurs Językowyoznacza kurs językowy organizowany przez Centrum Edukacyjne FENIKS
Punkt Lojalnościowyoznacza punkt przyznawany Kursantowi za ukończenie przez niego Kursu Językowego na zasadach określonych w Regulaminie; jeden Punkt Lojalnościowy stanowi równowartość 10,00 PLN
Program Lojalnościowyoznacza program organizowany przez Centrum Edukacyjne FENIKS, w ramach którego Kursantom zostają przyznane Punkty Lojalnościowe
Regulaminoznacza niniejszy regulamin
Strona Internetowaoznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem: https://edufeniks.com/ wraz z wszystkimi podstronami dostępnymi w jej ramach
Umowaoznacza umowę o uczestnictwo Kursanta w Kursie Językowym, zawartą pomiędzy Klientem a Centrum Edukacyjnym FENIKS

Postanowienia ogólne

2.1 Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Centrum Edukacyjne FENIKS.

2.2 Program Lojalnościowy przeznaczony jest dla Klientów zawierających Umowę z Centrum Edukacyjnym FENIKS.

Zasady przyznawania Punktów Lojalnościowych

3.1 Punkty Lojalnościowe są przyznawane Kursantowi, który ukończył co najmniej jeden roczny Kurs Językowy spośród następujących dostępnych Kursów Językowych: Teddy Eddie, Savvy Ed, Edward’s League, Curious Explorers oraz The Winners.

3.2 Punkty Lojalnościowe są przyznawane Kursantowi, który ukończył Kurs Językowy, jeśli opłaty za ten Kurs Językowe były terminowo uiszczane przez Klienta.

3.3 Punkty Lojalnościowe są przyznawane Kursantowi niezależnie od momentu jego dołączenia do Kursu Językowego w danym roku szkolnym.

3.4 Punkty Lojalnościowe nie są przyznawane Kursantowi, jeżeli w wyniku rezygnacji złożonej przez Klienta, zaprzestał on uczestnictwa w Kursie Językowym w trakcie trwania tego Kursu Językowego.

3.5 Punkty Lojalnościowe nie są przyznawane Kursantowi, który ukończył Kurs Językowy indywidualny, Kurs Językowy przeprowadzany podczas wakacji i ferii zimowych lub jakikolwiek inny Kurs Językowy niewymieniony w ust. 3.1.

3.6 Punkty Lojalnościowe są przyznawane zgodnie z poniższą tabelą:

 zajęcia
1 x / tydzień
zajęcia
2 x / tydzień
Liczba Punktów Lojalnościowych przyznanych za ukończenie pierwszego Kursu Językowego, do którego Kursant przystąpił w: 
roku szkolnym 2020/202110
roku szkolnym 2021/2022 i w następnych latach szkolnych810
Liczba Punktów Lojalnościowych przyznawanych za ukończenie Kursu Językowego 
w drugim roku nieprzerwanej kontynuacji Kursu Językowego:1012
w trzecim roku nieprzerwanej kontynuacji Kursu Językowego:1414
w czwartym i kolejnym roku nieprzerwanej kontynuacji Kursu Językowego:1616

3.7 Punkty Lojalnościowe przyznawane są konkretnemu Kursantowi i mogą zostać wykorzystane w formie rabatu wyłącznie w odniesieniu do Kursów Językowych, w których uczestniczy ten Kursant.

3.8 Punkty Lojalnościowe nie mogą być wykorzystane w odniesieniu do innego Kursanta. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie także w odniesieniu Kursantów uczestniczących w Kursie Językowym na podstawie Umów zawartych z Centrum Edukacji FENIKS przez tego samego Klienta.

Wykorzystywanie Punktów Lojalnościowych

4.1 Punkty Lojalnościowe mogą zostać wykorzystane w odniesieniu do Kursu Językowego, w którym uczestniczy Kursant w następujący sposób:

w roku szkolnym 2021/2022w formie rabatu przy zapisie na roczny grupowy Kurs Językowy
w roku 2022/2023
i w kolejnych
latach szkolnych
w formie rabatu przy zapisie na dowolny grupowy Kurs Językowy (w tym na Kurs Językowy przeprowadzany podczas wakacji lub ferii zimowych) lub egzamin organizowany przez Centrum Edukacyjne FENIKS

4.2 Punkty Lojalnościowe mogą zostać przez wykorzystane przez Kursanta bez ograniczeń czasowych.

4.3 Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne. Wykorzystanie Punktów Lojalnościowych następuje przez złożenie przez Klienta oświadczenia o chęci obniżenia ceny Kursu Językowego o wartość zgromadzonych przez Kursanta Punktów Lojalnościowych. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej z chwilą podpisania Umowy przez Klienta.

4.4. Punkty Lojalnościowe nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.

Reklamacje

5.1 Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym mogą być zgłaszane w formie:

5.1.1 elektronicznej – na adres e-mail: kontakt@edufeniks.com ;

5.1.2 pisemnej – na adres korespondencyjny: Centrum Edukacyjnego FENIKS, ul. Alojzego Kaczmarczyka 1, 31-341 Kraków.

5.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta oraz powód reklamacji.

5.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Centrum Edukacyjne FENIKS.

Zmiana Regulaminu

6.1 Centrum Edukacyjne FENIKS jest uprawnione do zmiany Regulaminu z powodów takich, jak zmiana przepisów prawa lub zmiana sposobu funkcjonowania Programu Lojalnościowego.

6.2 Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Centrum Edukacyjne FENIKS. Termin ten każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminie na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Centrum Edukacyjnego FENIKS.

6.3 Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych przez Klienta z Centrum Edukacyjnym FENIKS. Zmiana Regulaminu nie wpływa na dyspozycje wydane przez Klienta przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

7.1 Regulamin dostępny jest w siedzibie Centrum Edukacyjnego FENIKS oraz pod adresem internetowym:

https://edufeniks.com/regulamin-programu-lojalnosciowego/ .

7.2 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

7.3 Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia: 2.05.2021 aż do odwołania.

7.4 Program Lojalnościowy może zostać odwołany na koniec roku szkolnego. Punkty Lojalnościowe uzyskane w trakcie trwania Programu Lojalnościowego, w tym także podczas roku, w którym Program Lojalnościowy został odwołany, nie tracą ważności i mogą zostać wykorzystane najpóźniej z początkiem kolejnego roku szkolnego.