Regulamin konkursu na Dzień Otwarty 19.06.2021

 1. Organizatorem konkursu jest firma Centrum Edukacyjne Feniks z siedzibą w Krakowie przy ul. Alojzego Kaczmarczyka 1.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Dzień Otwarty 19.06.2021” zwany dalej „Konkursem”. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook​​ http://www.facebook.com​, na stronie „Centrum Edukacyjne Feniks”, która znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/feniks.krakow Konkurs trwa od dnia 21.06.2021 r. do 28.06.2021 r.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29.06.2021 r. do godz. 23:59, za pośrednictwem portalu Facebook i Fan Page’a Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/feniks.krakow . Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej niż podana data w regulaminie lub jego przedłużenia.
 4. Nagrodą główną w konkursie jest kubek i bandamka z logo Centrum Edukacyjnego Feniks oraz ołówek i długopis
 5. Nagroda druga to kubek z logo Centrum Edukacyjnego Feniks oraz długopis i ołówek
 6. Nagroda trzecia to bandamka z logo Centrum Edukacyjnego Feniks oraz ołówek i długopis.
 7. W konkursie mogą brać udział dzieci, które uczestniczyły w Dniu Otwartym zorganizowanym 19.06.2021 w oddziale na ul Sołtysowskiej 12A i ich rodzice.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich najbliższa rodzina, ani też właściciele i pracownicy Akredytowanych Centrów Metody Teddy Eddie oraz ich najbliższa rodzina.
 9. Zadania konkursowe:

Napisz 10 zdań o sobie w języku angielskim. Opublikuj swoją pracę pod postem konkursowym.

 1. Spośród osób, które pod postem konkursowym umieszczą pracę plastyczną lub list, jury w składzie Katarzyna Kukla, Justyna Łagan, Aleksandra Broda oraz Karolina Dudek, wybierze laureatów oraz przyzna nagrody pocieszenia.
 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy wydania nagrody. Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym jest równoznaczne ze zgodą na dalsze udostępnianie jego treści na stronie www.edufeniks.com oraz fanpage Centrum Edukacyjne Feniks.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa profilu użytkownika, są potrzebne w celu przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia oraz w celu przekazania nagrody Zwycięzcy w siedzibie Organizatora
 4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko lub nazwa użytkownika), w Serwisie (http://www.facebook.com) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez swoje konto Facebook. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn.zm.).
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.
 8. Nagrody w konkursie należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora  przy ul. Sołtysowskiej 12A w Krakowie.
 9. Wygranej nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne serwisu Facebook, łączy internetowych, które uniemożliwia prawidłową realizację konkursu.

20 .Regulamin wchodzi w życie 21.06.2021 r. i jest dostępny na stronie www.edufeniks.com

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU: Przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia do konkursu w formie komentarza pod postem konkursowym na profilu organizatora w Serwisie Facebook, organizowanego przez Centrum Edukacyjne Feniks z siedzibą w Krakowie przy

 1. Alojzego Kaczmarczyka 1 oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) Centrum Edukacyjne Feniks podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizowanym konkursem:
 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacyjne Feniks, ul. Alojzego Kaczmarczyka 1, 31-416 Kraków, NIP:9452095280, REGON: 120583626, KRS0000295293​, Sąd Rejonowy dla Krakowa Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,​ kontakt@edufeniks.com, tel.: +48 12 415 22 33
 3. Administrator przetwarza dane w celu umożliwienia Uczestnikowi wzięcia udziału w konkursie, do którego dokona on zgłoszenia. Podstawą jest zgoda wyrażona przez Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Administrator może udostępnić dane osobowe Uczestnika swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak: – dostawcy usług informatycznych; – podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego; – podmioty świadczące usługi księgowe; – podmioty świadczące usługi marketingowe; – podmioty współpracujące przy organizacji konkursu.
 1. Administrator może korzystać z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, które mają swoje siedziby w USA, a więc poza Unią Europejską. W związku z tym dane Uczestnika mogą być przekazywane do tego kraju. Administrator korzysta wyłącznie z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, które przystąpiły do programu Tarczy Prywatności UE-USA i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych.
 2. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Uczestnika zebrane w celu umożliwienia udziału w konkursie, Administrator przechowuje maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia trwania konkursu.
 • Uczestnikowi konkursu przysługują następujące prawa: – prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii; – prawo do sprostowania danych osobowych; – prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; – prawo do żądania kopii danych; – prawo do przeniesienia danych osobowych;

– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • W związku z tym, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Centrum Edukacyjne Feniks, ul. A. Kaczmarczyka1, 31-416 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@edufeniks.com
 2. Podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe będzie uczestnictwo w Konkursie