1. Centrum Edukacyjne Feniks przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Centrum Edukacyjne Feniks.
 2. Niniejsza polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności wszystkich użytkowników korzystających ze strony internetowej https://edufeniks.com, zwanej danej „serwisem”.
 3. Administratorem danych osobowych i właścicielem strony https://edufeniks.com jest firma Centrum Edukacyjne Feniks, ul. A. Kaczmarczyka 1, 31-341 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie KRS: 0000295293, NIP: 9452095280, REGON: 120583626 właściciel Centrum Edukacyjne Feniks, zwany dalej „Administratorem”.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.
 5. Każdego użytkownika serwisu oraz wszystkich jego podstron obowiązuje aktualna polityka prywatności znajdująca się na stronie https://edufeniks.com/polityka-prywatnosci.
 6. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:  Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swojego serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisu.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Centrum Edukacyjne Feniks.
 2. W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie wybranych swoich danych osobowych poprzez dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego lub w inny sposób. Dane, o które możesz zostać proszony, to dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane;
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane;
 4. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i realizacji usługi. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 • wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem, lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (o ile wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej stosownie do odrębnych przepisów);
 • odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

6. Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

 • w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia lub wygaśnięcia zgody albo do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
 • przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 5 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń;

7. Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani; Administrator może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych;

8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe, kadrowe, księgowe, prawne, a także dostawcom usług lub rozwiązań informatycznych, w tym dostawcy narzędzia ułatwiającego wysyłanie zbiorczej korespondencji mailowej a także podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji umowy łączącej podmiot, którego dane dotyczą i Administratora

9. Użytkownik może w każdym czasie żądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez administratora swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania administrator pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa. W tym celu należy wysłać maila na adres kontakt @ edu feniks . com.

10. Administrator nie udostępnia danych użytkowników serwisu https://edufeniks.com nieuprawnionym osobom trzecim w celach marketingowych.

11. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

12. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą, ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

13. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Centrum Edukacyjne Feniks ul. A. Kaczmarczyka 1, 31-341 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  k o n t a k t @ e d u f e n i k s . com

Subskrypcja informacji

 1. Subskrypcja informacji z serwisu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi informacje. Imię pozwala naszej firmie zwracać się do użytkowników po imieniu.

Zamawianie usług

 1. Zamawianie wyceny usług oraz samych usług oferowanych przez Centrum Edukacyjne Feniks wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

 1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z polityką prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, usług i szkoleń, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) i newsletter.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Centrum Edukacyjne Feniks dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Centrum Edukacyjne Feniks nie podlegają Polityce Prywatności strony https://edufeniks.com, a stronie obsługującej formularz.

Cookies (Ciasteczka)

 1. Niektóre obszary naszego serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
 2. Centrum Edukacyjne Feniks używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez nasz serwis w celach statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników.
 3. Można nie wyrazić zgody na umieszczanie plików cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej, aby to zrobić wejdź w odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki:
 • w Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność
 • w Firefox: Narzędzia > Opcje > Prywatność
 • w Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność >Ustawienia treści
 • w Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

4. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności naszego serwisu.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

6. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

7. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

8. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Wyłączenie Odpowiedzialności

 1. Treści zamieszczone w serwisie są opinią własną firmy Centrum Edukacyjne Feniks. Porady, zamieszczane w serwisie oraz blogu powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
  Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Centrum Edukacyjne Feniks.

E-mail: k o n t a k t @ e d u f e n i k s . com