Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Centrum Edukacyjne Feniks sp. z o.o. podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacyjne Feniks sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Alojzego Kaczmarczyka 1, 31-341 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS: 0000295293, kapitał zakładowy: 111 000,00 zł (dalej: „Administrator”),  e-mail: kontakt@edufeniks.com;

 1. Kategorie przetwarzanych danych:

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Administratorem, lub podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • ustalenia okoliczności dotyczących zdrowia ucznia niepełnoletniego, które mogą mieć wpływ na jego uczestnictwo w kursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję skierowaną do Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron internetowych Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

 1. Źródło danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą od Państwa lub podmiotu, z którym są Państwo związani.

Administrator może przetwarzać dane pochodzące od innych podmiotów, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich udostępnienie Administratorowi.

Administrator może przetwarzać również dane pochodzące ze źródeł ogólnodostępnych.

 1. Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom,
z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

 • dostawcy usług IT oraz systemów informatycznych, z których korzysta Administrator;
 • podmioty świadczące usługi księgowe;
 • podmioty świadczące usługi marketingowe.

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, który realizują na Państwa rzecz usługi dostawy zakupionego produktu.

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji. W związku z umożliwieniem dokonywania płatności elektronicznych, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi zapewniającemu obsługę płatności.

Administrator może korzystać z dostawców usług informatycznych, którzy mają swoją siedzibę w USA, a więc poza Unią Europejską. W związku z tym Państwa dane mogą zostać tam przekazane. Administrator korzysta z podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a tym podmiotem.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez następujące okresy:

 • w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy – przez okres 5 miesięcy od dnia ich zebrania;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy – przez okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora w związku z wykonywaną umową;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;
 • przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa zapytania lub korespondencję – przez okres 1 roku od dnia pozyskania danych;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celach statystycznych – przez okres 3 lat od dnia pozyskania danych;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia marketingu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji, która opierałaby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.